САТИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В ЖАНРОВОЙ ПАЛИТРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ: ОБОБЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ

  • Натилия Зыкун Киевский международный университет

Аннотация

Анализируется сложность толкования понятия сатирической публицистики, соединяющей особенности научного, художественного и журналистского подхода к фактам, явлениям и процессам действительности, особенности сатирического отражения реальности в СМИ. Рассматриваются особенности и место сатирических жанров в жанровой системе журналистики. Обосновывается целесообразность вычленения их наряду с информационными, аналитическими и художественнопублицистическими жанрами в отдельную группу. Указывается на необходимость дифференцирования текстовых и изобразительных сатирических жанров по форме выражения. Определяются особенности карикатур как изобразительного жанра сатирической публицистики в контексте тенденции визуализации в СМИ. Устанавливается изменение функций карикатуры, ее характер и особенности оформления на газетной странице. Подчеркивается, что карикатуры становятся самостоятельным элементом печатного издания, утрачивая функцию лишь иллюстрирования вербальной части.

Ключевые слова: жанр, сатирический жанр, текстовые сатирические жанры, изобразительные сатирические жанры, иллюстрация, карикатура.

Литература

Бережной А.Ф. Сатирическая журналистика: учеб.-метод. пособие. СПб., 2004.

Ворошилов В. Журналистика. Базовый курс: учебник; 5-е изд. СПб., 2004.

Лазутина Г. В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. М., 2012.

Лихачев Д.С. Система литературных жанров Древней Руси // Славянские литературы: докл. советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963.

Нинов А. Русская сатирическая поэзия 1905–1907 гг. // Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907 гг.) / предисловие А. Нинова. Л., 1969.

Привалова М.И. Из истории «малых форм» сатиры в русской журналистике ХVІІІ – ХІХ веков // Русская журналистика ХVІІІ – ХІХ веков (из истории жанров) / отв. редактор Н.П. Емельянов. Л., 1969.

Вайшенберг З., Кляйнштойнбер Г., Пьорксен Б. Журналістика та медіа: Довідник. Київ, 2011.

Газетні жанри: навч. програма / укл. М.П. Подолян; КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 1998.

Голік О. Методологічний аспект теорії жанрів періодичних ЗМІ // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2009. Вип. 32.

Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. Львів, 1974.

Івакін Ю.О. Про езопівську мову сатиричних журналів епохи першої російської революції // Відображення першої російської революції в українській та російській літературі. Київ, 1956.

Козловська І. Спектр жанрів сатири та їх індивідуальне наповнення в творчості Модеста Левицького // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської наукової конф.(11– 12 травня 1994 р.). Чернівці, 1994.

Кузнецова О.Д. Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі. Львів, 2003.

Мінчин Б. Сатира в естетиці соціалістичного реалізму. Київ, 1967.

Павленко С.Ф. Російська сатирична періодика перших двох десятиліть ХХ ст. Київ, 2013.

Радчик Р.В. Газетно-журнальні жанри: методологічні проблеми викладання в українській школі журналістики // Наукові записки Інституту журналістики. Т. 45. 2011.

Солдатенкова М.В. Комунікативне обґрунтування структурно-жанрової специфіки періодичних видань (На прикладі журналів «Питання філософії та психології», «Літературно-науковий вісник») // Українська періодика: історія і сучасність. Л., 1999.

Стадник В. Сатиричний дискурс газетно-журнальної публіцистики Наддніпрянської України 1905–1920 рр. у викритті теорії і практики антиукраїнства і становленні Української держави: дис.… канд. наук із соц. комунікацій: Спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Л., 2008.

Теорія і практика радянської журналістики: основи майстерності. Проблеми жанрів / за ред. В.Й. Здоровеги. Львів, 1989.

References

Berezhnoi A.F. Satiricheskaya zhurnalistika: uchebno-metodicheskoe posobie. SPb., 2004.

Lazutina G. V., Raspopova S. S. Zhanry zhurnalistskogo tvorchestva. M., 2012.

Likhachev D.S. Sistema literaturnykh zhanrov Drevnei Rusi // Slavyanskie literatury: dokl. sovetskoi delegatsii. V Mezhdunarodnyi s”ezd slavistov. M., 1963.

Ninov A. Russkaya satiricheskaya poeziya 1905–1907 gg. // Stikhotvornaya satira pervoi russkoi revolyutsii (1905–1907 gg.) / Predislovie A. Ninova. L., 1969.

Privalova M.I. Iz istorii «malykh form» satiry v russkoi zhurnalistike XVIII–XX vekov // Russkaya zhurnalistika XVІІІ – XX vekov (iz istorii zhanrov) / otv. redaktor N.P. Emel’yanov. L., 1969.

Voroshilov V. Zhurnalistika. Bazovyi kurs: uchebnik; 5-e izd. SPb., 2004.

Gazetnі zhanri: navch. programa / ukl. M.P. Podolyan; KNU іmenі Tarasa Shevchenka. Кiїв, 1998.

Golіk O. Metodologіchnii aspekt teorії zhanrіv perіodichnikh ZMІ // Vіsnik L’vіvs’kogo unіversitetu. Serіya zhurnalіstika. 2009. Vip. 32.

Grigorash D.S. Zhurnalіstika u termіnakh і virazakh. L’vіv, 1974.

Іvakіn Yu.O. Pro ezopіvs’ku movu satirichnikh zhurnalіv epokhi pershoї rosіis’koї revolyutsії // Vіdobrazhennya pershoї rosіis’koї revolyutsії v ukraїns’kіi ta rosіis’kіi lіteraturі. Кiїв, 1956.

Kozlovs’ka І. Spektr zhanrіv satiri ta їkh іndivіdual’ne napovnennya v tvorchostі Modesta Levits’kogo // Satira і gumor v ukraїns’kіi lіteraturnіi traditsії: Materіali Vseukraїns’koї naukovoї konferentsії (11– 12 travnya 1994 r.). Chernіvtsі, 1994.

Kuznetsova O.D. Zasobi i formi satiri ta gumoru v ukraїns’kіi presі. L’vіv, 2003.

Mіnchin B. Satira v estetitsі sotsіalіstichnogo realіzmu. Кiїв, 1967.

Pavlenko S.F. Rosіis’ka satirichna perіodika pershikh dvokh desyatilіt’ XX st. Кiїв, 2013.

Radchik R.V. Gazetno-zhurnal’nі zhanri: metodologіchnі problemi vikladannya v ukraїns’kіi shkolі zhurnalіstiki // Naukovі zapiski Іnstitutu zhurnalіstiki. T. 45. 2011.

Soldatenkova M.V. Komunіkativne obґruntuvannya strukturno-zhanrovoї spetsifіki perіodichnikh vidan’ (Na prikladі zhurnalіv «Pitannya fіlosofії ta psikhologії», «Lіteraturno-naukovii vіsnik») // Ukraїns’ka perіodika: іstorіya і suchasnіst’. L’vіv, 1999.

Stadnik V. Satirichnii diskurs gazetno-zhurnal’noї publіtsistiki Naddnіpryans’koї Ukraїni 1905–1920 rr. u vikrittі teorії і praktiki antiukraїnstva і stanovlennі Ukraїns’koї derzhavi: dis.… kand. nauk іz sots. komunіkatsіi: spetsіal’nіst’ 27.00.04 – teorіya ta іstorіya zhurnalіstiki. L’vіv, 2008.

Teorіya і praktika radyans’koї zhurnalіstiki: osnovi maisternostі. Problemi zhanrіv / za red. V.I. Zdorovegi. L’vіv, 1989.

Vaishenberg Z., Klyainshtoinber G., P’orksen B. Zhurnalіstika ta medіa: dovіdnik. Kiїv, 2011.

Опубликован
2014-09-24
Как цитировать
ЗыкунН. (2014). САТИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В ЖАНРОВОЙ ПАЛИТРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ: ОБОБЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ. Известия Южного федерального университета. Филологические науки, (3), 200-209. извлечено от //philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/738
Выпуск
Раздел
Журналистика